สมัครเข้าอบรม โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ปีงบประมาณ 2559


คำชี้แจง

                            ด้วย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการสำรวจความต้องการเข้าร่วมประชุมอบรมการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน (SMSS : School Management Support System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
                         สถานศึกษาละ 3 ท่าน (ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน 2. ครู ด้านICT และครูด้านอื่นๆในโรงเรียน จำนวน 2 ท่าน รวม ทั้งสิ้น 3 ท่าน หากลงทะเบียนเกินทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดบุคคลที่เกินมาโดยไม่ต้องแจ้งท่าน

บัดนี้ได้ ปิดระบบแล้ว ท่านสามารถ ตรวจสอบผลการอนุมัติได้ในวันที่ 18 เมษายน 2559 วันเวลาและสถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                         หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย หรือปัญหา กรุณาติดต่อ e-mail : mrthiti2006@gmail.com หรือ กพร.โดยตรง