ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560






คำชี้แจง
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดเป็น 2 จุด ดังนี้
  1. จุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าประชุม 112 เขต จำนวน 224 คน   
  2. จุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าประชุม 113 เขต จำนวน 226 คน
เพื่อให้การประชุมปฏิบัติการและการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้
  1. ส่งผู้เข้าประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
  2. ให้ผู้เข้าประชุมนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา พร้อมปลั๊กพ่วงไปใช้ในการประชุมด้วย 
  3. ค่าใช้จ่ายผู้เข้าประชุมทั้ง 2 คน ให้เบิกค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างจากส่วนกลาง (อนึ่ง ค่าที่พักเบิกจากส่วนกลางระหว่างการประชุม 2 คืน เท่านั้น) สำหรับค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  4. ขอสงวนสิทธิ์ผู้สังเกตการณ์ (ไม่ให้มี)