ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559


คำชี้แจง
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดเป็น 4 จุด ดังนี้
  1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าประชุม 76 เขต จำนวน 152 คน
  2. ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทองธารา กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าประชุม 62 เขต จำนวน 124 คน   
  3. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าประชุม 51 เขต จำนวน 102 คน
  4. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าประชุม 36 เขต จำนวน 72 คน
เพื่อให้การประชุมปฏิบัติการและการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้
  1. ส่งผู้เข้าประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) 1 คน และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) 1 คน
  2. ให้ผู้เข้าประชุมนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา พร้อมปลั๊กพ่วงไปใช้ในการประชุมด้วย 
  3. ค่าใช้จ่ายผู้เข้าประชุมทั้ง 2 คน ให้เบิกค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างจากส่วนกลาง (อนึ่ง ค่าที่พักเบิกจากส่วนกลางระหว่างการประชุม 2 คืน เท่านั้น) สำหรับค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  4. ผู้สังเกตการณ์ (ถ้ามี) ให้เบิกค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุม ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อ 1 และผู้สังเกตการณ์ตามข้อ 4 ซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว