แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 

SMIS

ที่ SMIS ชื่อโรงเรียน
1 34012001 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
2 34012003 โรงเรียนนารีนุกูล
3 34012005 โรงเรียนปทุมพิทยาคม
4 34012008 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
5 34012010 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
6 34012012 โรงเรียนหนองขอนวิทยา
7 34012015 โรงเรียนนารีนุกูล 2
8 34012016 อุบลราชธานีศรีวนาลัย
9 34012002 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
10 34012004 โรงเรียนสหธาตุศึกษา
11 34012006 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
12 34012009 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
13 34012011 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
14 34012014 โรงเรียนเก่าขามวิทยา
15 34012019 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
16 34012020 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา
17 34012021 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
18 34012022 โรงเรียนดงยางวิทยาคม
19 34012023 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
20 34012024 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
21 34022010 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
22 34022004 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
23 34022007 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร
24 34022002 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
25 34022001 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
26 34022003 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
27 34022006 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
28 34022008 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
29 34022011 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
30 34022013 โรงเรียนพังเคนพิทยา
31 34022014 โรงเรียนพะลานวิทยาคม
32 34032004 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
33 34032010 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
34 34032011 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
35 34032007 โรงเรียนอ่างศิลา
36 34032003 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
37 34032006 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
38 34032001 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
39 34032012 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
40 34042004 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
41 34042005 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
42 34042007 โรงเรียนวารินชำราบ
43 34042008 โรงเรียนวิจิตราพิทยา
44 34042002 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
45 34042006 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
46 34042001 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
47 34042003 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
48 34052001 โรงเรียนเดชอุดม
49 34052003 โรงเรียนนาส่วงวิทยา
50 34052006 โรงเรียนนากระแซงศึกษา
51 34052007 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา
52 34052008 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
53 34052002 โรงเรียนนาจะหลวย
54 34052004 โรงเรียนดงสว่างวิทยา
55 34052009 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
56 34052010 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
57 34052011 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
58 34052012 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
59 34052014 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
60 37012001 โรงเรียนอำนาจเจริญ
61 37012005 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
62 37012007 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์
63 37012008 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
64 37012009 โรงเรียนนาวังวิทยา
65 37012010 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม
66 37012011 โรงเรียนนายมวิทยาคาร
67 37012012 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม
68 37012013 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2
69 37012002 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
70 37012006 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม
71 37012003 โรงเรียนปทุมราชวงศา
72 37012004 โรงเรียนลือวิทยาคม
73 37012015 โรงเรียนพนาศึกษา
74 37012016 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
75 37012017 โรงเรียนเสนางคนิคม
76 37012018 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา
77 37012019 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
78 37012020 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา
79 37012021 โรงเรียนจิกดู่วิทยา
80 37012022 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
81 37012023 โรงเรียนมัธยมแมด

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th