แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่ SMIS ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
1 34012001 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 0
2 34012003 โรงเรียนนารีนุกูล 1
3 34012005 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1
4 34012008 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 0
5 34012010 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 6
6 34012012 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 2
7 34012015 โรงเรียนนารีนุกูล 2 0
8 34012016 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 2
9 34012002 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1
10 34012004 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 4
11 34012006 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 0
12 34012009 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 0
13 34012011 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 4
14 34012014 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 5
15 34012019 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 2
16 34012020 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1
17 34012021 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 2
18 34012022 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1
19 34012023 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 2
20 34012024 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 0
21 34022010 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 0
22 34022004 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 0
23 34022007 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 3
24 34022002 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1
25 34022001 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 0
26 34022003 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 0
27 34022006 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1
28 34022008 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 9
29 34022011 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1
30 34022013 โรงเรียนพังเคนพิทยา 0
31 34022014 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 0
32 34032004 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1
33 34032010 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 0
34 34032011 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 8
35 34032007 โรงเรียนอ่างศิลา 10
36 34032003 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1
37 34032006 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 5
38 34032001 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2
39 34032012 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 12
40 34042004 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 0
41 34042005 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 3
42 34042007 โรงเรียนวารินชำราบ 1
43 34042008 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 0
44 34042002 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 0
45 34042006 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 0
46 34042001 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1
47 34042003 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 0
48 34052001 โรงเรียนเดชอุดม 1
49 34052003 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 5
50 34052006 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1
51 34052007 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1
52 34052008 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1
53 34052002 โรงเรียนนาจะหลวย 3
54 34052004 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 2
55 34052009 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 0
56 34052010 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 0
57 34052011 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 2
58 34052012 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 3
59 34052014 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 4
60 37012001 โรงเรียนอำนาจเจริญ 1
61 37012005 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 0
62 37012007 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 1
63 37012008 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 0
64 37012009 โรงเรียนนาวังวิทยา 2
65 37012010 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 4
66 37012011 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 26
67 37012012 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 32
68 37012013 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 0
69 37012002 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 0
70 37012006 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 3
71 37012003 โรงเรียนปทุมราชวงศา 1
72 37012004 โรงเรียนลือวิทยาคม 1
73 37012015 โรงเรียนพนาศึกษา 0
74 37012016 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 7
75 37012017 โรงเรียนเสนางคนิคม 1
76 37012018 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 0
77 37012019 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 0
78 37012020 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 0
79 37012021 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 0
80 37012022 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 0
81 37012023 โรงเรียนมัธยมแมด 6
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 201

 

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th