แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ยินดีต้อนรับคุณครู

โปรดทำเครื่องหมาย   ในช่อง      และเติมคำในช่องว่าง ที่ตรงกับความจริง

 


ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  1. เพศ
      ชาย 78 คน   หญิง 123 คน
  2. อายุ
      16-25 ปี 7 คน   26-35 ปี 42 คน
      36-45 ปี 96 คน   46-55 ปี 44 คน            มากกว่า 55 ปี 12 คน
  3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
      ต่ำกว่าปริญญาตรี 3 คน   ปริญญาโท 102 คน
      ปริญญาตรี 94 คน   ปริญญาเอก 2 คน
  4. สถานภาพของผู้ขอรับบริการ
      ผู้บริหารสถานศึกษา 15 คน   ครูผู้สอน 177 คน
      นักเรียน/นักศึกษา 0 คน   บุคคลทั่วไป 1 คน
      บริษัท/ห้างร้าน 0 คน   อื่นๆ (โปรดระบุ) 0
ส่วนที่ 2   กลุ่มและประเภทของงานที่ให้บริการ
  1. กลุ่มที่ให้บริการ
      กลุ่มอำนวยการ 39 คน   กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 คน
      กลุ่มนโยบายและแผน 49 คน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2 คน
      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 59 คน   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 30 คน
      หน่วยตรวจสอบภายใน 6 คน    
  2. ประเภทงานที่ขอรับบริการ
    (ให้ระบุว่ามารับบริการเกี่ยวกับอะไร) .
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย         ในช่องระดับความพึงพอใจ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
5     หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจมากที่สุด 
4     หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจมาก 
3     หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจปานกลาง
2     หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจน้อย            
1     หมายถึง  ท่านมีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความพึงพอใจต่อการรับบริการ  สพม. 29 กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล     กลุ่มนโยบายและแผน    กลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา      กลุ่มบริหาร การเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ฯ   หน่วย ตสน.   
ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 1.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง 1 7 49 86 58 1 4 52 84 60 0 4 45 99 53 3 2 44 101 51 9 9 58 90 35 1 3 46 103 48 0 6 48 103 44
 1.2มีความเอาใจใส่กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ 1 6 59 79 56 1 5 53 83 59 0 2 51 95 53 2 3 48 87 61 9 9 59 86 38 1 1 50 95 54 0 4 59 88 50
1.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 2 6 52 86 55 1 6 49 87 58 0 2 52 91 56 3 3 52 89 54 10 12 50 86 43 1 4 49 93 54 0 5 49 98 49
1.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 1 5 53 88 54 0 9 51 82 59 0 3 48 100 50 3 2 47 96 53 6 12 51 94 38 1 3 50 96 51 0 7 50 93 51
1.5 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ 0 5 51 86 59 1 7 48 85 60 0 3 47 92 59 1 4 45 97 54 8 8 55 87 43 1 5 42 98 55 0 5 50 96 50
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 2.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน 0 5 59 86 51 2 6 48 95 50 0 2 52 105 42 2 3 48 98 50 6 12 51 87 45 1 1 58 95 45 0 4 50 91 56
 2.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 0 4 55 91 51 2 5 49 90 55 0 3 51 100 47 1 4 43 103 50 6 8 51 95 41 1 0 55 98 46 0 5 51 95 50
 2.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 0 6 53 92 50 4 7 42 98 50 0 4 50 97 50 1 6 48 92 54 8 12 44 96 41 1 3 50 97 50 0 6 55 84 56
 2.4 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง 0 3 58 88 52 2 3 48 96 52 0 1 50 95 55 1 3 48 96 52 7 9 48 94 42 1 2 45 97 55 0 5 50 94 51
 2.5 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา 1 3 62 85 50 3 6 46 94 52 0 4 45 101 51 1 7 45 100 48 9 13 48 89 42 1 4 46 101 49 0 7 57 84 53
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
3.1การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ  1 6 58 85 51 3 5 46 94 53 1 4 50 96 50 1 5 52 89 54 8 6 54 89 44 1 2 62 83 53 0 6 58 80 57
3.2 การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆใน web site 1 5 64 78 53 1 5 55 86 54 1 4 56 89 51 1 6 53 92 49 7 10 54 90 40 1 5 60 88 47 0 8 54 85 54
3.3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ติดต่อสะดวก 0 4 59 82 56 0 2 57 88 54 0 4 49 88 60 1 3 57 89 51 5 6 53 92 45 1 2 58 88 52 0 6 55 84 56
3.4 จำนวนครั้งที่มาติดต่อ 1(ไม่เคย) 2(2ครั้ง ) 3(3  ครั้ง) 4(4ครั้ง) 5(5ครั้งขึ้นไป) 20 7 55 62 57 6 8 56 73 58 9 9 56 74 53 8 15 55 73 49 8 23 45 75 50 9 15 59 70 48 0 31 48 69 53

ตอนที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล

ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
 1. ด้านวิชาการ 1 2 3 4 5
1.1    มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 0 4 36 111 50
1.2    สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น และ องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0 5 49 100 47
1.3 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 0 2 43 106 50
2. ด้านงบประมาณ 1 2 3 4 5
2.1 การจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม สนองความต้องการและปัญหา 2 5 51 98 45
2.2 การให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความสะดวก 5 8 56 87 45
2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และบริการให้คำปรึกษา  รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 4 7 52 92 46
 3. ด้านบริหารงานบุคคล 1 2 3 4 5
3.1 มีการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม 2 7 55 92 45
3.2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น มืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1 5 51 94 50
3.3    มีการสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร ได้แก่ การยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เป็นต้น 1 4 50 99 47
4. ด้านบริหารงานทั่วไป 1 2 3 4 5
4.1 มีการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ด้านการจัดการศึกษาทุกรูปแบบของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  0 3 55 95 48
4.2 มีระบบการบริหารงานทั่วไปที่ทันสมัย โดยยึดหลัก ความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 1 7 45 102 46
4.3 มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง และเป็นระบบ 0 4 51 96 50
4.4 มีการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ     ศึกษาที่เอื้ออำนวยต่อบุคลากรในสังกัด อย่างมีประสิทธิภาพ 3 8 51 89 50

ส่วนที่  5  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th