แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 

โปรดกรอกรหัส SMIS
 

รหัส SMIS

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

รายละเอียดการตอบแบบสอบถาม

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานและการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ
  2. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการให้การบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2   กลุ่มและประเภทของงานที่ให้บริการ
ส่วนที่  3  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ส่วนที่ 4   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป
ส่วนที่ 5   ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th